Postkasse loven

Herunder kan du se den fulde tekst til den nuværende postlov. Hvis du bare interesseret i et hurtig overblik over hvad det betyder for dig, kan du se det her: Sådan skal du placere din postkasse

Lovens formål og anvendelsesområde

§ 1. Lovens formål er
1) at fremme etableringen af et åbent, velfungerende og konkurrencebaseret postmarked og
2) at sikre en landsdækkende befordring af god kvalitet af adresserede forsendelser til overkommelige priser og tilpasset brugernes behov.

§ 2. Loven finder anvendelse på erhvervsmæssig postbefordring og erhvervsmæssig omdeling af uadresserede forsendelser og på vilkår for borgeres og virksomheders benyttelse af posttjenester.
Stk. 2. Ved erhvervsmæssig postbefordring forstås i denne lov erhvervsmæssig indsamling, erhvervsmæssig sortering eller erhvervsmæssig omdeling af adresserede forsendelser på op til 20 kg, herunder forsendelser til og fra udlandet.
Stk. 3. Transportministeren kan fastsætte regler om, at virksomheder, som udøver erhvervsmæssig omdeling af individualiserede, uadresserede forsendelser, helt eller delvis kan omfattes af lovens regler vedrørende virksomheder, som udøver erhvervsmæssig postbefordring.
Betingelser for meddelelse af tilladelse til postbefordring

§ 3. Virksomheder, der udøver erhvervsmæssig postbefordring, skal have tilladelse hertil fra transportministeren.
Stk. 2. Tilladelse i henhold til stk. 1 kan meddeles virksomheder, som
1) ikke er under konkurs,
2) ikke har forfalden gæld til det offentlige på over 50.000 kr.,
3) har økonomisk grundlag for at drive virksomheden forretningsmæssigt forsvarligt,
4) ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgangen til at udøve postbefordring, jf. straffelovens § 78, stk. 2,
5) ikke er dømt for alvorlige eller gentagne overtrædelser af lovgivningen på det social- og arbejdsretlige område, herunder lovgivningen om beskyttelse af arbejdstagere, og
6) i øvrigt kan sandsynliggøre, at virksomheden kan drives på forsvarlig måde.
Stk. 3. Betingelserne i stk. 2 gælder også for medlemmer af en ansøgende virksomheds ledelse.
Stk. 4. Meddelelse af tilladelse er betinget af, at virksomheden forpligter sig til at bidrage til den udligningsordning, der er nævnt i § 18, medmindre virksomheden er pålagt befordringspligt, jf. § 14.
Stk. 5. Transportministeren fastsætter nærmere regler om indholdet af ansøgningen og tilladelsen til postbefordring.
Bortfald og tilbagekaldelse af tilladelse til postbefordring

§ 4. En tilladelse til at udøve postbefordring bortfalder, hvis virksomheden kommer under konkurs.

§ 5. Transportministeren kan tilbagekalde en tilladelse til at udøve postbefordring, hvis en postvirksomhed eller medlemmer af virksomhedens ledelse
1) groft eller gentagne gange har overtrådt denne lov, regler fastsat i medfør af loven eller vilkårene i tilladelsen,
2) har forfalden gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller derover eller
3) ikke længere opfylder betingelserne i § 3, stk. 2, nr. 3.
Stk. 2. En tilladelse til en postvirksomhed, som ikke er pålagt befordringspligt, jf. § 14, kan endvidere tilbagekaldes, hvis virksomheden ikke leverer de af virksomheden angivne posttjenester med hensyn til geografisk dækningsområde, service og kvalitet, jf. § 6, stk. 3.
Stk. 3. Transportministerens afgørelse om tilbagekaldelse kan af postvirksomheden forlanges indbragt for domstolene. Anmodningen herom skal fremsættes over for transportministeren, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt postvirksomheden. Sagen indbringes herefter af transportministeren for retten i den borgerlige retsplejes former.
Stk. 4. Ankes en dom, hvorved en tilbagekaldelse af en tilladelse ikke findes lovlig, kan den ret, der har afsagt dommen, eller den ret, hvortil sagen er indbragt, bestemme, at udøvelse af postbefordring ikke må ske under ankesagens behandling.
Postvirksomheders pligter, brevkasser m.v.

§ 6. Postvirksomheden skal mærke forsendelsen på en sådan måde, at postvirksomheden kan identificeres.
Stk. 2. Transportministeren fastsætter nærmere regler om undtagelser fra mærkningspligten i stk. 1.
Stk. 3. En postvirksomhed, som ikke er pålagt befordringspligt efter § 14, skal ved ansøgning om tilladelse efter § 3, stk. 1, angive sit geografiske dækningsområde samt service og kvalitet for sine posttjenester, herunder meddele transportministeren senere ændringer i disse.
Stk. 4. En postvirksomhed har pligt til at befordre post, som er omfattet af virksomhedens posttjenester og geografiske dækningsområde.
Stk. 5. Forsendelser, der befordres af en postvirksomhed, og som fejlagtigt kommer en anden postvirksomhed i hænde, skal mod vederlag udleveres til rette postvirksomhed eller afsender og på vilkår, som er gennemsigtige, ikkediskriminerende og omkostningsbaserede. Forsendelser, som ikke umiddelbart kan udleveres, opbevares af postvirksomheden i mindst 2 måneder.
Stk. 6. Postvirksomheder, som tilbyder forsendelser leveret til en postboksadresse, skal mod vederlag give andre postvirksomheder adgang til at indlevere forsendelser til levering til postboksen på vilkår, som er gennemsigtige, ikkediskriminerende og omkostningsbaserede.

§ 7. Omdeling af adresserede og uadresserede forsendelser skal ske til adressatens brevkasse, brevkasseanlæg, brevindkast, postboks eller til andre med modtager aftalte omdelingssteder. Adresserede forsendelser kan efter aftale med afsender eller modtager leveres til et postbetjeningssted.
Stk. 2. Forsendelser kan endvidere udleveres til den, der har fået fuldmagt til at modtage forsendelsen.
Stk. 3. En postvirksomhed kan undlade omdeling af forsendelser til modtagere, der ikke opfylder bestemmelserne om opstilling af brevkasser, brevkasseanlæg eller etablering af brevindkast, eller som undlader at give adgang til brevkasseanlægget.

§ 8. Ejeren skal opstille brevkasse ved indgangen til den enkelte parcel ved bygninger, villaer og rækkehuse med en eller flere husstande eller erhverv m.v. For ejendomme, hvortil der hører landbrugsjord, skal brevkassen opstilles ved det naturlige skel til ejendommen, dog således at afstanden mellem bolig og brevkasse højst må udgøre 50 m.
Stk. 2. Brevkasseanlæg skal opstilles i eller ved etageejendomme med flere afleveringssteder (husstande, erhverv m.v.) Det påhviler ejeren at opstille brevkasseanlæg og at give postvirksomheder adgang til anlægget.
Stk. 3. Ved fritidshuse skal der opstilles brevkasser ved indgangen til den enkelte parcel. I fritidshusområder med fritidshuse, der er udstykket ifølge udstykningstilladelse udstedt efter den 1. januar 1973, skal der opstilles centralt placerede brevkasseanlæg. Ved udstykning af fritidshusområder skal der afsættes et passende areal til opstilling af centralt placerede brevkasseanlæg. Det påhviler den, der får meddelt udstykningstilladelse, at tilvejebringe det fornødne areal til etablering af centralt placerede brevkasseanlæg. Fritidshusejerne skal opstille og vedligeholde brevkasseanlægget.
Stk. 4. Transportministeren fastsætter yderligere krav til opstilling af brevkasser og brevkasseanlæg samt regler om levering af post til institutioner, hospitaler, plejehjem og lign.
Stk. 5. Transportministeren kan meddele dispensation fra kravet om opstilling af brevkasse eller brevkasseanlæg, såfremt opstilling vil være i strid med frednings-, bygnings- eller brandtekniske forskrifter.
Stk. 6. Transportministeren kan endvidere meddele dispensation fra kravet om opstilling af brevkasseanlæg i ejendomme, hvor boligerne er indrettet som ældre- eller plejeboliger.

§ 9. Postmodtagere, som er ude af stand til selv at hente post i brevkassen eller brevkasseanlægget, har efter afgørelse fra de pågældendes kommune krav på at få adresserede forsendelser afleveret direkte til boligen.
Stk. 2. Transportministeren kan fastsætte nærmere regler om levering af forsendelser direkte til boligen. Endvidere udarbejder transportministeren en vejledning herom.

§ 10. Transportministeren kan meddele postvirksomheden påbud om at levere de i § 6, stk. 4, meddelte posttjenester og påbud om levering af forsendelser til døren, jf. § 9, stk. 1.
Posthemmelighed

§ 11. Den, der virker i en postvirksomhed, må ikke give uvedkommende nogen underretning om andres benyttelse af postbefordring eller lejlighed til selv at skaffe sig sådan oplysning.
Stk. 2. Tavshedspligten vedvarer, efter at den pågældendes virke i postvirksomheden er ophørt.

§ 12. Forsendelser, som er indleveret til befordring hos postvirksomheder, kan i de tilfælde, hvor det hverken har været muligt at finde adressat eller afsender, uden retskendelse åbnes af den pågældende virksomhed. Forsendelser kan ligeledes uden retskendelse åbnes, når det sker for at fastslå omfanget af eller begrænse en eventuel beskadigelse af forsendelsen.
Stk. 2. Transportministeren fastsætter nærmere regler om åbning af de uanbringelige forsendelser, som er nævnt i stk. 1, herunder om opbevaring, udlevering, bortsalg og destruktion.
Modtagerdatabaser

§ 13. Postvirksomheder kan oprette og anvende en modtagerdatabase.
Stk. 2. Til brug for oprettelse og ajourføring af modtagerdatabasen kan der mod vederlag indhentes relevante oplysninger i elektronisk form fra Det Centrale Personregister (CPR) efter reglerne i kapitel 10 i lov om Det Centrale Personregister, Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) og Bygnings- og Boligregisteret (BBR). Den befordringspligtige postvirksomhed kan herudover fra CPR indhente oplysninger om navngivne nyfødte og indrejste med bopæl her i landet.
Stk. 3. Personhenførbare oplysninger, som leveres til databasen fra offentlige registre, må kun anvendes af postvirksomheden i forbindelse med befordring af forsendelser for andre.
Stk. 4. Den befordringspligtige postvirksomhed skal mod vederlag og på gennemsigtige, ikkediskriminerende og omkostningsbaserede vilkår give andre postvirksomheder inden for disses geografiske dækningsområde adgang til oplysninger om
1) adresser, herunder på nyfødte og indrejste,
2) adresser med henblik på eftersendelse af post ved midlertidig flytning,
3) adresser med henblik på levering af post til ny adresse eller postboks,
4) adresser på personer, som har krav på at få adresserede forsendelser afleveret direkte til boligen, og
5) adresser på postmodtagere, der har frabedt sig uadresserede forsendelser.
Stk. 5. Der må dog ikke gives adgang til oplysninger om eftersendelse af post ved flytning og levering af post til ny adresse eller postboks, hvis postmodtageren har frabedt sig videregivelse af oplysningerne.
Stk. 6. Distributionsvirksomheder kan på tilsvarende vilkår som postvirksomheder få adgang til oplysninger om postmodtagere, der ikke ønsker at modtage uadresserede forsendelser.
Befordringspligt

§ 14. Transportministeren udpeger en virksomhed (den befordringspligtige postvirksomhed), som meddeles en individuel tilladelse til postbefordring og pålægges en pligt til at befordre de i stk. 3 nævnte forsendelser. Tilladelsen og vilkårene for opfyldelsen af befordringspligten offentliggøres af transportministeren.
Stk. 2. Den befordringspligtige postvirksomhed skal tilbyde brugerne et landsdækkende net af postkasser og postbetjeningssteder til indsamling og udlevering af forsendelser.
Stk. 3. Den befordringspligtige postvirksomhed skal tilbyde landsdækkende postbefordring af følgende posttjenester:
1) Adresserede breve på op til 2 kg.
2) Adresserede dag-, uge- og månedsblade og lign. , tidsskrifter samt adresserede forsendelser med et ensartet, trykt indhold, f.eks. kataloger og brochurer, på op til 2 kg.
3) Adresserede pakker på op til 20 kg, herunder en pakketjeneste henholdsvis med og uden omdeling.
4) Befordring af rekommanderede forsendelser og værdiforsendelser.
5) Befordring i indlandet af forsendelser fra udlandet og befordring af forsendelser til udlandet og til Færøerne og Grønland.
6) Gratis befordring af blindeforsendelser på op til 7 kg.

§ 15. Transportministeren fastsætter regler om fysiske mål for de forsendelser, der er nævnt i § 14, og om det øvrige indhold af befordringspligten, herunder antallet af omdelingsdage, begrænsninger i postomdelingen, krav til postbetjeningsnettet, service- og kvalitetskrav samt udførelse af ekstern kvalitetsmåling og offentliggørelse heraf.
Stk. 2. Den befordringspligtige postvirksomhed skal for de posttjenester, som er omfattet af § 14, stk. 3, nr. 1-5, anvende takster, som er omkostningsægte, gennemsigtige og ikkediskriminerende.
Stk. 3. Den befordringspligtige postvirksomhed skal anvende landsdækkende enhedstakster for breve og pakker, som indleveres til befordring som enkeltforsendelse.
Stk. 4. Transportministeren godkender takstfastsættelsen for indenlandske, frimærkefrankerede B-breve på op til 50 g, der sendes som enkeltforsendelse.
Stk. 5. Transportministeren kan i tilladelsen til den befordringspligtige postvirksomhed, jf. § 14, stk. 1, fastsætte regler om
1) at den befordringspligtige postvirksomhed skal overholde beslutninger fra Universal Postal Union (UPU) og internationale aftaler, herunder vedtagne standarder på postområdet, og
2) betaling af en bod for manglende opfyldelse af tilladelsen, herunder manglende opfyldelse af kvalitetskrav.

§ 16. Transportministeren kan, hvor særlige omstændigheder gør det nødvendigt og efter anmodning fra den befordringspligtige postvirksomhed bestemme, at den, som udfører regelmæssig befordring på dansk territorium eller fra Danmark til udlandet, mod vederlag skal medtage forsendelser omfattet af befordringspligten til og fra de ved ruten beliggende postbetjeningssteder.

§ 17. En kommune kan indgå aftale med den befordringspligtige postvirksomhed om, at kommunen mod vederlag kan udføre posttjenester.
Udligningsordning m.v.

§ 18. Såfremt der ved udførelsen af de befordringspligtige posttjenester dokumenteres nettoomkostninger, som udgør en urimelig økonomisk byrde for den befordringspligtige postvirksomhed, kan nettoomkostningerne ved udførelsen af de pågældende befordringspligtige posttjenester fordeles mellem alle de postvirksomheder, der tilbyder de pågældende tjenester. Nettoomkostningerne og deres finansiering opgøres separat for hver enkelt hovedtjeneste anført i § 14, stk. 3, nr. 1 og 3.
Stk. 2. Postvirksomheder, der ikke er pålagt befordringspligt, og som tilbyder en eller flere af de i § 14, stk. 3, nr. 1 eller 3, anførte tjenester, yder et økonomisk bidrag til en udligningsordning til dækning af nettoomkostningerne ved befordringspligten inden for hver af hovedtjenesterne i nr. 1 eller 3. Postvirksomheder fritages for bidrag, hvis de tilbyder og udfører den pågældende hovedtjeneste på lignende vilkår som den befordringspligtige postvirksomhed.
Stk. 3. Den befordringspligtige postvirksomhed skal, såfremt den ønsker bidrag fra udligningsordningen til dækning af nettoudgifter for et givet år, over for transportministeren senest samtidig med aflæggelsen af årsregnskabet fremsætte og dokumentere dette ønske, herunder dokumentere, at der ved opfyldelsen af den landsdækkende befordringspligt findes særlige ikkekompenserede nettoomkostninger ved den pågældende posttjeneste, som udgør en urimelig økonomisk byrde. Transportministeren kontrollerer, om nettoomkostningerne er korrekt beregnet.
Stk. 4. Transportministeren opgør på baggrund af opgørelsen af nettoudgifterne ved befordringspligten og det samlede antal forsendelser, som den befordringspligtige og de ikkebefordringspligtige postvirksomheder befordrede i det samme år inden for den pågældende hovedtjeneste, et bidrag fra de ikke-befordringspligtige virksomheder pr. forsendelse, som de befordrer inden for den pågældende hovedtjeneste.
Stk. 5. Bidrag som nævnt i stk. 4 fastsættes årligt på finansloven opregnet til årets prisniveau. De ikkebefordringspligtige virksomheder indbetaler bidrag til staten for de forsendelser, som de modtager til befordring i det pågældende år, jf. dog stk. 2, 2. pkt.
Stk. 6. Den befordringspligtige postvirksomhed modtager et udligningsbidrag svarende til indbetalingerne til udligningsordningen, dog højst de opgjorte nettoomkostninger opregnet til årets prisniveau.
Stk. 7. Den befordringspligtige postvirksomhed skal, såfremt den ønsker økonomisk dækning for nettoomkostningerne, udarbejde adskilte regnskabsopgørelser for de befordringspligtige posttjenester og for den øvrige virksomhed.
Stk. 8. Transportministeren fastsætter nærmere regler om udligningsordningen, herunder betalingsfrister og krav til postvirksomhederne om opgørelse af antal forsendelser inden for de enkelte hovedtjenester.
Øvrige krav til den befordringspligtige postvirksomhed

§ 19. Den befordringspligtige postvirksomhed skal anvende det kronede posthorn som kendetegn for befordringspligten. Det kronede posthorn må alene anvendes i sammenhæng med den befordringspligtige postvirksomheds postbefordring og dertil knyttet virksomhed.
Stk. 2. Den befordringspligtige postvirksomheds anvendelse af kongens eller den regerende dronnings monogram kræver tilladelse fra regenten.

§ 20. Den befordringspligtige postvirksomhed skal udstede frimærker, og disse skal være påtrykt »Danmark«.

§ 21. Den befordringspligtige postvirksomhed vedligeholder det offentlige postnummersystem til brug for den landsdækkende postbetjening og til sikring af den geografiske entydighed af vejnavne og adresser.
Stk. 2. Den befordringspligtige postvirksomhed skal indhente transportministerens godkendelse forud for en ændring i postnummersystemet.
Stk. 3. Transportministeren kan nægte godkendelse, hvis den påtænkte ændring indebærer, at et vejnavn eller en adresse ikke længere er geografisk entydig inden for et postnummer. Transportministeren kan endvidere nægte godkendelse, hvis ændringen vil medføre væsentlige administrative omkostninger for erhvervslivet eller for offentlige myndigheder.
Stk. 4. Transportministeren kan fastsætte nærmere regler om udformning og vedligeholdelse af postnummersystemet.
Bemyndigelser

§ 22. Transportministeren kan fastsætte regler om:
1) Gennemførelse eller opfyldelse af EU-regler om forhold, der er omfattet af denne lov.
2) At postvirksomheder skal udarbejde generelle forretningsbetingelser, der informerer brugerne om udbuddet af posttjenester, vilkårene for deres levering og anvendelse, kvaliteten af den leverede tjeneste samt taksterne.
3) Udførelse af kvalitetsmåling for posttjenester, som udbydes af postvirksomheder, der ikke er pålagt befordringspligt, og offentliggørelse heraf.
4) Behandling og offentliggørelse af klager.
5) Erstatningspligt for forsinkelse, bortkomst eller beskadigelse af forsendelser, herunder regulering af den befordringspligtige postvirksomheds erstatningssatser.
Betaling, tilsyn og klageadgang

§ 23. Transportministeren kan fastsætte regler om gebyrer til dækning af Trafikstyrelsens omkostninger ved varetagelse af det generelle tilsyn og ved udstedelse af tilladelser.
Stk. 2. For varetagelse af den generelle tilsynsindsats, herunder markedsovervågning, statistikindsamling, analyser, kvalitetskontrol, klagesagsbehandling m.v., betaler postvirksomhederne til Trafikstyrelsen et årligt formålsbestemt gebyr.
Stk. 3. Gebyret fastsættes til 2,70 kr. pr. 1.000 befordrede adresserede forsendelser (2011-niveau).
Stk. 4. Det i stk. 3 anførte beløb opreguleres en gang årligt med 2 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. Det herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste ørebeløb. Transportministeren bekendtgør reguleringerne hvert år, første gang pr. 1. januar 2012.
Stk. 5. Transportministeren kan fastsætte regler om gebyrer til dækning af Trafikstyrelsens omkostninger ved udstedelse af tilladelser og til dækning af omkostninger i forbindelse med en specifik ydelse, jf. § 15, stk. 4.
Stk. 6. Transportministeren kan fastsætte regler om, at der kan tillægges renter i medfør af rentesatsloven, hvis gebyrerne ikke betales rettidigt.

§ 24. En postvirksomhed skal efter anmodning meddele transportministeren nødvendige økonomiske oplysninger og oplysninger om udførelsen af virksomhedens erhvervsmæssige postbefordring til brug for at sikre overholdelsen af postlovgivningen eller til klart afgrænsede statistiske formål.

§ 25. Transportministeren behandler klager over postvirksomheder eller distributionsvirksomheder, herunder klager indbyrdes mellem postvirksomheder, vedrørende overholdelsen af denne lov eller bestemmelser fastsat i medfør af loven.
Stk. 2. Transportministeren kan fastsætte nærmere regler om klagesagsbehandlingen, herunder om, at ministeren ikke skal behandle klagesager, der er omfattet af kompetencen for et privat klage- eller ankenævn godkendt i medfør af kapitel 2 i forbrugerklageloven.

§ 26. Med henblik på at føre tilsyn med overholdelsen af denne lov og regler fastsat i medfør heraf har transportministeren, hvis det skønnes nødvendigt, adgang til mod behørig legitimation og uden retskendelse at foretage kontrolbesøg i postvirksomheders forretningslokaler. Der er tillige adgang til at gennemgå forretningsbøger, regnskabsmateriale, korrespondance og elektronisk lagrede data samt til at undersøge forsendelser.
Stk. 2. Politiet yder om nødvendigt bistand til gennemførelse af den i stk. 1 nævnte kontrol.

§ 27. Transportministeren kan bemyndige andre administrative myndigheder under transportministeren til at udøve de beføjelser, som transportministeren er tillagt efter denne lov. Transportministeren kan herved fastsætte regler om adgangen til at klage over udøvelsen af disse beføjelser, herunder om klagefrister, eller om, at afgørelserne ikke kan påklages til transportministeren.
Straf

§ 28. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder § 6, stk. 1, § 8, stk. 1-3, § 9, stk. 1, § 11, § 12, § 13, stk. 3-5, § 16, § 19 og § 24.
Stk. 2. Den, der udøver postbefordring uden tilladelse efter § 3, stk. 1, straffes med bøde.

§ 29. I regler, der udfærdiges i medfør af denne lov, kan der fastsættes straf i form af bøde for overtrædelse af bestemmelserne.

§ 30. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 31. Straffelovens §§ 152 og 152 d-f finder tilsvarende anvendelse for den, der virker i en postvirksomhed.
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 32. Loven træder i kraft den 1. januar 2011.
Stk. 2. Bestemmelsen i § 8, stk. 1, 1. pkt., finder dog først anvendelse fra den 1. januar 2012, for så vidt angår bygninger, der er opført ifølge byggetilladelse udstedt før den 1. januar 1973.
Stk. 3. Bestemmelsen i § 8, stk. 1, 2. pkt., finder dog først anvendelse fra den 1. januar 2012.
Stk. 4. Virksomheder, der udøver erhvervsmæssig postbefordring inden lovens ikrafttræden, kan fortsætte denne virksomhed indtil den 1. april 2011 uden at have tilladelse efter § 3.

§ 33. Ved lovens ikrafttræden ophæves lov nr. 472 af 9. juni 2004 om postbefordring. Bekendtgørelse nr. 1313 af 14. december 2004 om postvirksomhed og postbefordring forbliver i kraft, indtil den ophæves eller afløses af regler fastsat i medfør af denne lov.

§ 34. I lov nr. 409 af 6. juni 2002 om Post Danmark A/S, som ændret ved lov nr. 542 af 17. juni 2008, foretages følgende ændring:
1. I § 2 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Hvis transportministeren efter § 14, stk. 1, i postloven ved individuel tilladelse udpeger Post Danmark A/S til at være befordringspligtig postvirksomhed, vil Post Danmark A/S være forpligtet heraf.«
Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

§ 35. I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 14. september 2009, foretages følgende ændring:
1. I § 10, stk. 2, nr. 3, ændres »virksomheder, der er meddelt koncession efter lov om postbefordring« til: »virksomheder, der er pålagt befordringspligt efter postloven«.

§ 36. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2010